ฉลองครบรอบ 35 ปี ลุ้นเป็นผู้โชคดี รับทองคำกับ แบรนด์ ซีลี่ โพสเจอร์พีดิค ประเทศไทย

Uncategorized @th | 17 สิงหาคม 2023

 

ร่วมเฉลิม ฉลองครบ 35 ปี แบรนด์ ซีลี่ โพสเจอร์พีดิค ประเทศไทย   

ลุ้นรางวัลทองคำมูลค่ากว่า  700,000 บาท * 

ทองคำหนัก 7  บาท 1 รางวัล

ทองคำหนัก 5  บาท 1 รางวัล

ทองคำหนัก 3  บาท 2 รางวัล

ทองคำหนัก 2  บาท 2 รางวัล

ทองคำหนัก 1  บาท 2 รางวัล

รับคูปองลุ้นทองคำ 1 ใบ เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ซีลี่ มูลค่าสุทธิทุกๆ 20,000 บาท *

และรับคูปองถึง 2  ใบ เมื่อซื้อที่นอน รุ่น Journey มูลค่าสุทธิทุกๆ 20,000 บาท *

เริ่ม 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2023 

จับรางวัล 15 ธันวาคม 2023 

 

 

*ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  1. ลุ้นเป็นผู้โชคดี รับทองคำกับแบรนด์ ซีลี่ โพสเจอร์พีดิค ประเทศไทย รวมทั้งหมด 8 รางวัล ทองคำหนัก 7 บาท จำนวน 1 รางวัล ทองคำหนัก 5 บาท จำนวน 1 รางวัล ทองคำหนัก 3 บาท จำนวน 2 รางวัล ทองคำหนัก 2 บาท จำนวน 2 รางวัล และทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท (ราคาทองคำวันที่ 4 สิงหาคม 2566) สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ซีลี่ในสาขาที่ร่วมรายการ มูลค่าสุทธิทุกๆ 20,000 บาท ขึ้นไป ต่อ 1 ใบเสร็จ รับทันทีคูปองชิงโชค 1 ใบ และลูกค้าที่ซื้อที่นอน รุ่น Journey มูลค่าสุทธิ ทุกๆ 20,000 บาท รับทันทีคูปองชิงโชค 2 ใบ (โดยต้องเป็นมูลค่าหลังหักส่วนลดทุกประเภทแล้ว)
  2. เฉพาะเคาน์เตอร์ซีลี่ที่ร่วมรายการ ใน Central Department Store, Central Festival, Index Living Mall, SB Design Square, The Mall Department Store, The Emporium, Paragon Department Store, Bluport Huahin, Chic Republic, Robinson Department Store, Robinson Lifestyle Center, Homepro, Baan & Beyond, Siam Takashimaya, Sealy Premier Gallery Siam Paragon และ Sealy Premier Gallery CDC
  3. ผู้ร่วมรายการต้องเขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และเลขที่ใบแจ้งหนี้ หรือเลขที่ใบเสร็จให้ชัดเจนแล้วส่งที่กล่องรับคูปองชิงโชค ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 พ.ย. 2566 ภายในเวลาทำการของสาขาที่ร่วมรายการ หรือส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียนมาที่แผนกบริการลูกค้าซีลี่ บริษัทยัสปาล แอนด์ ซันส์ จำกัด เลขที่ 49 หมู่ 9 ซอยร่วมใจ ถนนบางนาตราด กม. 19 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
  4. สำหรับคูปองชิงโชคบริษัทฯ จะรวบรวมคูปองที่มีผู้ร่วมรายการส่งเข้ามาทั้งหมด นำมาใส่ภาชนะใสที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และจับคูปองผู้โชคดีในภาชนะนั้น พร้อมเชิญแขกผู้มีเกียรติ และผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ ร่วมจับคูปองส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน เพื่อให้ได้ตามจำนวนรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน กำหนดจับรางวัลในวันที่ 15 ธ.ค. 2566 เวลา 14.00 น. ที่บริษัทยัสปาล แอนด์ ซันส์ จำกัด และประกาศรายชื่อผู้โชคดีอย่างเป็นทางการภายในวันที่ 25 ธ.ค. 2566 ผ่านทาง Facebook Sealy Thailand หากคูปองชิงโชคชำรุดไม่สมบูรณ์ มีการดัดแปลงแก้ไข ทำซ้ำ หรือได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดถือเป็นโมฆะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล หรือเรียกคืนของรางวัล 5. สงวนสิทธิ์การรับรางวัลสูงสุด 1 รางวัล ต่อ 1 ท่าน ตลอดรายการ หากปรากฏว่า ได้ผู้โชคดีที่มีรายชื่อซ้ำซ้อนกัน คณะกรรมการดำเนินรายการจะยกเลิกรายชื่อที่ซ้ำซ้อนนั้น แล้วทำการจับคูปองให้ได้ผู้โชคดีท่านใหม่ ทดแทนต่อไป
  5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.101/2544 และเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกิดจากการรับรางวัล ในการจับคูปอง หากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ โดยรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้แก่ผู้อื่นได้
  6. เลขที่ใบอนุญาตจับรางวัล 10/2562 ออกให้โดย อธิบดีกรมการปกครอง
  7. ผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้โดยที่ยังไม่หมดอายุ ทะเบียนบ้านระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้ในคูปอง และใบแจ้งหนี้ หรือใบเสร็จรับเงินตัวจริงที่ระบุเลขที่ พร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง จำนวน 1 ชุด ในกรณีที่ผู้โชคดีอายุไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์ จะต้องนำสูติบัตรฉบับจริง หรือบัตรประชาชนโดยที่ยังไม่หมดอายุ และสำเนารับรองความถูกต้อง จำนวน 1 ชุด ให้ทางบริษัทฯ เพื่อนำมาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานการรับรางวัลโดยให้มาพร้อมกับบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง จะต้องนำบัตรประชาชนโดยที่ยังไม่หมดอายุ และสำเนารับรองความถูกต้อง จำนวน 1 ชุดมาด้วย) ชื่อผู้รับรางวัลจะต้องตรงกับชื่อที่ส่งมาชิงโชค หากเอกสารไม่ครบถ้วน และชื่อไม่ตรง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัล หรือเรียกคืนของรางวัล ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทยัสปาล แอนด์ ซันส์ จำกัด วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากผู้โชคดีไม่ติดต่อรับของรางวัลได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัลดังกล่าว และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับผู้ที่มีรายชื่อสำรอง ซึ่งบริษัทฯ ได้จับสำรองไว้ 20 รายชื่อตามลำดับ ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
  8. ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์นำชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นๆ ของผู้ร่วมรายการทั้งภาพและเสียง เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และ/หรือไปใช้การอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใด ได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแต่อย่างใด 10. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11.ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อใช้นอกอาณาจักรไทย ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

  1. พนักงานบริษัทยัสปาล แอนด์ ซันส์ จำกัด และกรรมการดำเนินงานพร้อมครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้