เงื่อนไขการบริการ


1. เงื่อนไข

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ Sealythailand.com ถือว่าคุณตกลงที่จะปฎิบัติตามเงื่อนไขการบริการเหล่านี้ รวมทั้งกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดซึ่งบังคับใช้และตกลงว่าคุณรับผิดชอบต่อการปฎิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นใดๆ ก็ตามซึ่งบังคับใช้ หากคุณไม่ตกลงตามเงื่อนไขเหล่านี้ ห้ามใช้หรือเข้าชมเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด เนื้อหาในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าซึ่งถูกบังคับใช้

2. สิทธิของผู้ใช้งาน

ก. ให้สิทธิในการดาวน์โหลดเนื้อหา (ข้อมูลหรือซอฟต์แวร์) ในเว็บไซต์ Sealythailand.com ชั่วคราวหนึ่งสำเนาเพื่อการชมส่วนตัวเท่านั้น ไม่ใช้เพื่อการค้า ถือเป็นการให้สิทธิไม่ใช่การโอนสิทธิ และภายใต้สิทธิดังกล่าว คุณจะไม่
  1. ดัดแปลงหรือคัดลอกเนื้อหาใดๆ ก็ตาม
  2. ใช้เนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือเพื่อการแสดงต่อสาธารณะ (ไม่ว่าเพื่อการค้าหรือไม่ใช่เพื่อการค้า)
  3. พยายามที่จะแปลงรหัสกลับหรือทำวิศวกรรมย้อนกลับกับซอฟต์แวร์ใดๆก็ตามในเว็บไซต์ Sealythailand.com
  4. ลบเครื่องหมายแสดงลิขสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ออกจากเนื้อหาหรือ
  5. ถ่ายโอนเนื้อหาไปให้บุคคลอื่น หรือ “ลอกเลียนแบบ” เนื้อหาในเซิร์ฟเวอร์อื่นใดก็ตาม

3. ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ก. ข้อมูลและเนื้อหาที่เป็นรูปภาพในเว็บไซต์ของเรานำเสนอตาม “สภาพที่เป็นอยู่” ซีลี่ ประเทศไทยไม่รับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย และปฎิเสธการรับประกันอื่นใดก็ตามทั้งหมดรวมถึงแต่ไม่จำกัดการรับประกันโดยนัยสำหรับความสามารถในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมในการใช้งานเฉพาะอย่าง การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นๆ
ข. นอกจากนี้ซีลี่ ประเทศไทยไม่รับประกันหรือรับรองใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง ผลที่อาจเกิดขึ้น หรือความน่าเชื่อถือในการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว และเนื้อหาที่เป็นรูปภาพ หรือบนเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้
ค. ราคาทั้งหมดบนเว็บไซต์ Sealythailand.com ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การซื้อสินค้าที่มีส่วนลดจากโปรโมชั่นรายการใดรายการหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ลดราคาเพื่อส่งเสริมการขายตามฤดูกาล สินค้าที่ยกเลิกผลิต หรือ สินค้าลดราคาที่มีจำนวนจำกัด หรือเหตุผลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โปรโมชั่นเหล่านี้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ หากพบเจอความแตกต่างของราคาสินค้าไม่ว่าจากช่องทางใดๆ จะไม่สามารถเรียกร้องขอส่วนลดเพิ่มเติม หรือขอคืนเงินและส่วนต่างจากโปรโมชั่นได้ทุกกรณี ข้อเสนอส่วนลดดังกล่าวกำหนดขึ้นโดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

4. ลิขสิทธิ์

เว็บไซต์ Sealythailand.com ทั้งหมดนี้ มีลิขสิทธิ์ภายใต้กฎหมายไทยและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทั่วโลกและบทบัญญัติสนธิสัญญาของแบรนด์

5. ทรัพย์สินทางปัญญา

ซีลี่ ประเทศไทยเป็นเจ้าของ หรือผู้ได้รับอนุญาตในสิทธิ์ของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งรูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและบทความทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ ผลงานเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองและสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายและสนธิสัญญาสากลของแบรนด์

6. ข้อจำกัด

Sealythailand.com รวมทั้งผู้จัดหาจะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามสำหรับความเสียหาย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดความเสียหายในการสูญเสียข้อมูลหรือกำไร หรือเนื่องจากการหยุดชะงักของธุรกิจ) ที่เกิดจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้เนื้อหาในเว็บไซต์ Sealythailand.com แม้ว่าผู้แทนที่ได้รับอนุญาตของ ซีลี่ ประเทศไทยจะได้รับแจ้งด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว เนื่องจากบางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดในการรับประกันโดยนัยหรือข้อจำกัดของความรับผิดต่อความเสียหายที่ตามมาหรือเกิดขึ้นโดยบังเอิญ ข้อจำกัดเหล่านี้อาจใช้ไม่ได้กับคุณ

7. ความถูกต้องของเนื้อหา

ข้อมูลและเนื้อหาที่เป็นรูปภาพซึ่งปรากฎใน Sealythailand.com อาจมีความผิดพลาดด้านเทคนิค การพิมพ์หรือการถ่ายภาพ Sealythailand.com ไม่รับประกันว่าซอฟแวร์ ข้อมูลและเนื้อหาที่เป็นรูปภาพใดๆ ก็ตามในเว็บไซต์ถูกต้อง สมบูรณ์หรือเป็นปัจจุบัน เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลและเนื้อหาที่เป็นรูปภาพที่อยู่ในเว็บไซต์ในเวลาใดก็ตามโดยไม่ต้องบอกกล่าว อย่างไรก็ตามเราไม่มีข้อผูกพันในการอัพเดตเนื้อหา

8. ลิงก์เชื่อมโยงกับเว็บไซต์

Sealy Inc.ไม่ได้ตรวจสอบเว็บไซต์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ Sealythailand.com การใส่ลิงค์ใดๆ ก็ตามในเว็บไซต์ไม่ได้ถือเป็นการรับรองโดยซีลี่ ประเทศไทย ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงในการใช้เว็บไซต์ใดๆ ก็ตามที่เชื่อมโยงกับซีลี่ ประเทศไทยเอง

9. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

Sealythailand.com อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการบริการเว็บไซต์ในเวลาใดก็ตามโดยไม่ต้องบอกกล่าว เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณตกลงที่จะปฎิบัติตามเงื่อนไขการบริการฉบับล่าสุด

10. กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายไทยและคุณยอมรับอำนาจในการพิจารณาคดีของเขตอำนาจศาลเฉพาะของประเทศไทยอย่างเพิกถอนไม่ได้


Customer Service

กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าซีลี่ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ส่งอีเมลหาเราได้ที่.
Sealy@jaspalhome.com

โทรหาเราได้ที่.
02-312-6800